Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Tarieven en betaling

Total Footcare vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de bookingswidget. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

2. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website of telefonisch worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Total Footcare door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Total Footcare 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Total Footcare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien een onderdeel van een behandeling niet meer wenselijk is, zoals bijvoorbeeld gelnagellak of nagelreparatie, dient dit vooraf te zijn doorgegeven. De gereserveerde tijd voor een onderdeel zal anders worden doorberekend.

Bij verhindering van de afspraak door Total Footcare dient dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van te voren aan de cliënt te worden doorgegeven.

Als er sprake is van overmacht, mits redelijk aantoonbaar kan Total Footcare besluiten om de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen.

3. Diensten

Total Footcare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Aansprakelijkheid

Total Footcare kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

5. Garantie

Total Footcare geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.De cliënt de producten niet heeft gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Total Footcare.

Total Footcare dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Total Footcare de behandeling opnieuw kosteloos verrichten zoals overeengekomen.

6. Schade

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair en/of apparatuur of producten van Total Footcare.